Bygdenätverket som förenar och utvecklar

Bygdenätverket i Flens kommun

Flen

Tillgången till service är en grundförutsättning för tillväxt och välstånd på landsbygden. Samtidigt som såväl befolkningen som sysselsättningen har ökat på landsbygden i Sörmland som helhet, upplever flera byar och kommuner att servicen har förändrats och försämrats.

För en hållbar utveckling i hela regionen, krävs en fungerande samhällsservice som utvecklas i takt med det övriga samhället. Att kommunen och lokala grupper drar åt samma håll är avgörande. För att kunna samverka kring servicefrågor krävs att strukturer finns som möjliggör detta.

I Flens kommun finns sedan 2006 ett bygdenätverk med syftet att utgöra en struktur för samverkan. Nätverket samlar främst lokala utvecklingsgrupper, som träffas för att utbyta erfarenheter och samarbeta kring gemensamma utvecklingsfrågor. Utöver de lokala utvecklingsgrupperna närvarar representanter från politiken samt kommuntjänstemän, så att behov och frågor kan ventileras och förankras innan beslut tas. Sedan starten har nätverket träffats varannan månad och träffarna alternerar mellan orterna. Lokala grupper på den ort där mötet hålls ordnar lokal, för minnesanteckningar och ser till att fika finns på plats. Värdorten tar fram förslag till agenda, där frågor tas upp som kan vara viktiga för den egna bygden men ibland även för hela kommunen.

Bygdenätverket är och har varit en viktig samarbetspartner och ett bra bollplank för kommunen i landsbygdsutvecklingsfrågor. Bland annat så bidrog nätverket till visionsarbetet för Flens kommun 2019.

Bygdenätverket är och har varit en viktig samarbetspartner och ett bra bollplank för kommunen i landsbygdsutvecklingsfrågor.

Nästa steg – lokala utvecklingsplaner

Ett arbete som behöver göras framledes är att ta fram lokala utvecklingsplaner för en del av kommunens bygder. Genom projektet Service i samverkan har denna process initierats, men stoppades tyvärr upp av den pandemi som rådde våren 2020 och som satte många planer ur spel. Förhoppningen är att Flens kommun tillsammans med bygdenätverket kan återuppta arbetet med att genomföra LUP:arna så snart det är möjligt.

Hur ser samverkan ut mellan lokala grupper och med kommunen i din kommun? Vad skulle en lokal utvecklingsplan för er bygd innehålla?

Läs mer

Tips

  • När kriser uppstår tvingas vi tänka om. Arbetet med lokala utvecklingsplaner stoppades tyvärr upp i Flen på grund av pandemin, vilket har uppmärksammat vikten av att ha en plan B. Vad gör vi när projekt blir försenade? Hur kan vi planera om vår tid? Kan vi testa alternativa former för att mötas, exempelvis digitalt?
  • Använd en oberoende, extern part som kan leda processen med att ta fram en lokal utvecklingsplan.
  • Processledaren behöver hitta lokala nyckelpersoner/grupper som kan vara drivande och förankra arbetet i bygden.
  • Anordna tematiska träffar med kraftfulla frågor och aktuella ämnen som engagerar bygden.
  • Ge lokala utvecklingsgrupper den tid och uppmärksamhet som frivilligarbete kräver.
  • Förankra hos kommunen och undersök vilket stöd som kan erbjudas lokala grupper i arbetet med att ta fram en LUP.

Detta har vi gjort

VAR? Hälleforsnäs, Malmköping, Mellösa, Skebokvarn, Sparreholm, Vadsbro-Blacksta, Bettna och Årdala och Flen.

NÄR? Arbetet har initierats under projektet och fortsätter efter projektets formella avslut.

VEM? Lokala utvecklingsgrupper, bygdenätverket och processledare från HSSL.

VAD? Framtagande av lokala utvecklingsplaner.

HUR? Lokala utvecklingsgrupper har blivit ombedda av kommunen att fram LUP:ar, som en del i det gemensamma arbetet med landsbygdsutveckling. Flera LUP:ar har initierats under projektet genom samverkan mellan lokala grupper i ett gemensamt bygdenätverk och med stöd av processledaren.

VARFÖR? För att lokala utvecklingsplaner utgör en viktig grund i arbetet med serviceplaneringen inom kommunen.

VETA MER? Kontakta Hela Sveriges länsavdelning i Sörmland.

Fakta

Folkmängd (2019, SCB): 16 585.

Befolkningsförändring 2000–2019 (SCB): − 141.

Landareal (2019, SCB): 718,41 km2.

Andel bebyggd mark av kommunens yta (2015, SCB): 5,0 %.

Invånare per km2 (2019, SCB): 23,1.

Andel av befolkningen som bor utanför tätort (2018, SCB): 24,1 %.

Befolkningens medelålder (2019, SCB): 45,1 år.

Antal föreningar i kommunens föreningsregister: ca 170.

Andel av befolkningen (+16 år) som bor och arbetar i kommunen (2018, SCB): 25,4 %.

Medelårsinkomst (SCB, 2018): 264 056 kr.

Antal arbetsställen (platser där företag bedriver verksamhet) (SCB, 2019): 1 966.

Antal företag (SCB, 2018): 977.

Andel av befolkningen som har arbete (2018, SCB): 72,1 %.

Genomsnittlig köpeskilling permanentbostad (SCB, 2019): 1 591 tkr.

Bygdenätverket i Flens kommun
Rulla till toppen