Lokalekonomisk analys breddade perspektivet

Sunnansjö 1

Ludvika

Hur vill vi utveckla vår bygd? Vad är service och vilken typ av service har vi behov av? Vilka resurser finns? Hur kan en samverkansform mellan bygderna och kommunen se ut, som skapar lokalt välstånd och långsiktig, hållbar utveckling? Frågor om service och samverkan är komplexa och behöver placeras i sitt sammanhang. I Ludvika kommun har därför projektet Service i samverkan under hela processen ramats in av ett större förändringsperspektiv, där helheten har stått i fokus.

Vad är en lokalekonomisk analys?

En lokalekonomisk analys – LEA – är ett processverktyg som erbjuder vägledning när vi vill kartlägga vår lokala ekonomi ur flera infallsvinklar. Syftet med att genomföra en LEA är att få en klarare bild över hur resurser läcker ut från vår lokala ekonomi, så att vi kan initiera ett långsiktigt arbete med att ’hämta hem’ en del av de resurser som försvinner. Därtill kan en LEA visa på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att behålla och utveckla resurser lokalt samt utgöra en katalysator för motivation och mobilisering av lokala krafter. Detta gör också LEA till en lämplig metod när vi vill inleda ett lokalt utvecklingsarbete, skapa engagemang och få vägledning till att kunna prioritera vår energi och våra resurser. Genomförandet av en LEA är även ett effektivt tillvägagångssätt för att undersöka och utveckla frågor kring service och samverkan.

Tre syften med lokalekonomiska analyser i Ludvika

I Ludvika har vi genomfört två lokalekonomiska analyser där arbetet har vilat på tre centrala pelare.

1. Kunskap

LEA-processerna har genom ett lokalekonomiskt perspektiv tydliggjort rotorsaker till problem i två av kommunens bygder men även gett en bredare bild över befintliga resurser och förutsättningar till utveckling. Denna kunskap kommer att ligga till grund för vilken inriktning det lokala arbetet kommer att ta framöver och hur man bäst organiserar sig för att skapa mesta möjliga effekt för utvecklingen av bygderna.

2. Mobilisering

Att genomföra de lokalekonomiska analyserna har i sig självt inneburit en stärkande process av lokala gruppers förmåga till mobilisering och självorganisering. Med en samsyn och gemensam målbild skapas en grogrund för ökad lokal företagsamhet så att bygderna bli mer självständiga och drivande i den långsiktigt hållbara utvecklingen av sina samhällen.

3. Samverkan

En framgångsfaktor för arbetet i Ludvika har utgjorts av kommunens intresse och deltagande under hela resan, vilket har ökat tilliten och skapat förståelse för varandras situationer. Därtill har fördjupade och konkreta behovs- och investeringsunderlag tagits fram genom slutrapporterna. Underlagen kan användas av lokala grupper, kommunen och regionen, i arbetet med att stärka lokalsamhällenas ekonomier samt vidareutveckla den kommersiella, kommunala och regionala servicen framöver.

Projektet Service i samverkan har haft ett särskilt fokus på kommersiell service. De lokalekonomiska analyser som har genomförts i Ludvika har främst visat på den avgörande betydelsen av offentlig service för lokalsamhällenas långsiktiga kvarblivande och utveckling.

Läs mer

Tips

  • Genom projektet Service i samverkan fanns det en utomstående, arvoderad processledare att tillgå. Att ha en processledare, som kan driva och samordna arbetet kan underlätta, men det är inte nödvändigt. Det är kanske snarare att rekommendera att ha en aktiv projektgrupp som leder arbetet tillsammans, så att ansvar vilar på mer än en person och att processen ägs av flera personer i bygden. Likväl kan det i vissa fall vara fördelaktigt att ha en utomstående person som kan leda arbetet. Vad passar just er? Det regionala Leader- eller Coompanionkontoret kan bistå med rådgivning och ibland även processledning eller ekonomiskt stöd i genomförandet av en LEA.
  • Att genomföra en LEA innebär att kasta sig in i en dynamisk och utforskande process där vi inte riktigt vet vart vi landar. Detta är något bra, då vi tvingas att tänka på nya sätt och ta in kunskap som vi inte redan hade.
  • På flera platser, där lokalekonomiska analyser har genomförts, har resultatet visat sig först några år senare när tiden har varit mogen. Se LEA:n som ett frö och låt växtprocessen ta den tid som den behöver.
  • Lyft det positiva och alla möjligheter som finns för lokalekonomisk omställning på landsbygden.
  • Ha roligt! Folk vill vara med där det roliga händer. Har ni inte roligt, gör ni det på fel sätt!

Detta har vi gjort

VAR? Fredriksberg och Sunnansjö.

NÄR? December 2019 – mars 2020. I sin helhet har arbetet tagit cirka 260 timmar att genomföra.

VEM? Lokala projektgrupper, representation från Ludvika kommun och processledare från Hela Sverige ska leva.

VAD? Lokalekonomiska analyser har genomförts under parallella processer i två bygder i kommunen.

HUR? De lokalekonomiska analyserna har till stor del byggt på den traditionella LEA-modellen.

VARFÖR? Syftet har varit att möta det lokala behovet av utvecklande dialog och samverkan med kommunen, inspirera den lokala nivån till nya initiativ samt skapa möjligheter för grön, lokal tillväxt i linje med Agenda 2030.

VETA MER? Kontakta Hela Sveriges länsavdelning i Dalarna.

Fakta

Ludvika:

Folkmängd (2019, SCB): 26 898.

Befolkningsförändring 2000–2019 (SCB): + 88.

Landareal (2019, SCB): 1 490,34 km2.

Andel bebyggd mark av kommunens yta (2015, SCB): 3,2 %.

Invånare per km2 (2019, SCB): 18,0.

Andel av befolkningen som bor utanför tätort (2018, SCB): 12,8 %.

Befolkningens medelålder (2019, SCB): 43,3 år.

Antal föreningar i kommunens föreningsregister: ca 270.

Andel av befolkningen (+16 år) som bor och arbetar i kommunen (2018, SCB): 36,6 %.

Medelårsinkomst (SCB, 2018): 287 650 kr.

Antal arbetsställen (platser där företag bedriver verksamhet) (SCB, 2019): 2 525.

Antal företag (SCB, 2018): 1 098.

Andel av befolkningen som har arbete (2018, SCB): 76,8 %.

Genomsnittlig köpeskilling permanentbostad (SCB, 2019): 1 322 tkr.

Sunnansjö 1
Rulla till toppen