Hjälp att ansöka om stöd

Handlarn i Häradsbäck

Älmhult

Landsbygdens lanthandlare är centrala för det lokala livet. Utöver livsmedelsförsäljningen är butiken ofta en samlingspunkt och en stöttepelare för bygdens tillgång till service och långsiktiga utveckling. Men som lanthandlare har du många gånger svårt att få ett tillräckligt kundunderlag för att få ekonomin att gå ihop.

Av denna anledning finns det ofta en vilja att utveckla lanthandeln till en servicepunkt i syfte att diversifiera och öka intäkterna. Att skapa en mötesplats i anslutning till lanthandeln är ett exempel på detta. Eftersom lanthandlar är så centrala i en bygd, är det kanske inte konstigt att det finns flera former av riktat, offentligt stöd för att utveckla lanthandlar. Men det krävs en hel del förkunskap för att veta vilket ekonomiskt stöd som finns och hur man ansöker om det. Dessutom är det ofta en ganska tidskrävande administrativ process att ansöka om ekonomiskt stöd, vilket lägger sten på börda för en redan pressad lanthandlare. Problematiken med att handlarna inte riktigt vet var man kan ansöka om ekonomiskt stöd eller har tid att göra så hindrar utvecklingen och handlarnas förmåga att bli starka på sikt.

Inspiration från Norge

I vårt grannland Norge har man försökt att lösa detta genom det statliga Merkur-programmet, som bland annat tillhandahåller ambulerande, kostnadsfria konsulenter som kan hjälpa till med ansökningsprocessen om ekonomiskt stöd. Merkur-programmets betydelse för norska lanthandlare har inspirerat många som har varit involverade i projektet Service i samverkan. Bland annat så har processledarna från Älvdalen, Storuman och Skellefteå deltagit i studieresor till Norge för att introduceras i Merkur-programmet. I Älmhult kunde processledaren bistå den lokala intressegruppen i Häradsbäck med just denna typ av konsulentstöd i ansökningsprocessen av investeringsmedel, vilket bidrog till att man kunde utveckla en mötesplats i anslutning till lanthandeln, med bland annat caféverksamhet och aktivitetshall. Dessutom lades en mycket god tillitsgrund för att kunna arbeta vidare med utveckling av servicefrågor i samverkan med intresseföreningen.

Från projektets håll, hoppas vi att Sverige framöver kommer att inspireras av Merkur-programmets satsningar. En god start vore att just erbjuda kostnadsfritt konsultationsstöd som hjälper intresseföreningar, byalag och lanthandlare att ansöka om de ekonomiska medel som redan finns. Att förbättra kringservicen med utgångspunkt i våra lanthandlar är ett utmärkt exempel på landsbygdsutveckling när den är som bäst!

Merkur-programmet

I Norge finns det statliga Merkur-programmet sedan 1995, som ger stöd till utveckling av butiker på landsbygden för att skapa levande och attraktiva lokalsamhällen. Målet med programmet är att säkerställa att invånarna i området har tillgång till en närliggande livsmedelsbutik av god kvalitet. Programmet erbjuder olika former av stöd, bland annat driftsstöd, investeringsstöd och stöd för att skapa mötesplatser och utveckla ytterligare tjänster som ökar lönsamheten i butiken och som ger bättre service till lokalinvånarna. Under senare tid har programmet utvidgats till att även omfatta stöd till små bokhandlare, för att trygga att det i varje lokalsamhälle finns en bokhandel av god kvalitet. Merkur har 10 konsulenter som erbjuder lanthandlare utbildning och rådgivning. Totalt har Merkur en budget på knappt 60 miljoner norska kronor år 2020.

Läs mer

Tips

  • Arbeta långsiktigt, fokusera på målen. Arbete skall leva vidare efter dig!
  • Använd medskapande metoder. Syftet med mötet måste klart framgå i inbjudan.
  • Om investeringar skall göras tänk igenom avtal och överenskommelser från början.
  • Framåtsyftande och förändringsmetoder integrerat under hela projekttiden.

Detta har vi gjort

VAR? Häradsbäck i Älmhult.

NÄR? En extrainsats under projektets gång.

VEM? Representant från Härlunda intresseförening och processledare från HSSL.

VAD? Stöd i ansökan om projektmedel till en förstudie i syfte att utveckla lanthandeln som mötesplats.

HUR? Genom information och rådgivning från processledaren.

VARFÖR? När en lanthandel kan utvecklas till att även omfatta en mötesplats, skapar vi bättre service i bygden.

VETA MER? Kontakta Hela Sverige ska levas länsavdelning i Kronoberg.

Fakta

Älmhult

Folkmängd (2019, SCB): 17 651.

Befolkningsförändring 2000–2019 (SCB): + 2 203.

Landareal (2019, SCB): 890,46 km2.

Andel bebyggd mark av kommunens yta (2015, SCB): 4,5 %.

Invånare per km2 (2019, SCB): 19,8.

Andel av befolkningen som bor utanför tätort (2018, SCB): 27,9 %.

Befolkningens medelålder (2019, SCB): 40,9 år.

Antal föreningar i kommunens föreningsregister: ca 150.

Andel av befolkningen (+16 år) som bor och arbetar i kommunen (2018, SCB): 38,8 %.

Medelårsinkomst (SCB, 2018): 321 679 kr.

Antal arbetsställen (platser där företag bedriver verksamhet) (SCB, 2019): 2 520.

Antal företag (SCB, 2018): 984.

Andel av befolkningen som har arbete (2018, SCB): 80,6 %.

Genomsnittlig köpeskilling permanentbostad (SCB, 2019): 1 903 tkr.

Handlarn i Häradsbäck
Rulla till toppen