Samåkning till servicen

Samåkning till service i Vingåker

Vingåker

Varför samåka, kanske du som läser detta undrar. Det finns massor av goda skäl till samåkning! Sättet vi reser på genomgår just nu en stor förändring. Ny smart teknik och användandet av appar revolutionerar vårt sätt att planera, samordna och genomföra våra resor.

Samåkning innebär att två eller flera personer reser, delar av, eller en hel sträcka, i samma fordon. Privatpersonen, organisationen eller företaget som äger fordonet upplåter lediga platser för andra resenärer. Samåkning fungerar alltså inte riktigt på samma sätt som en bilpool, där fordonet samägs av flera privatpersoner, eller ägs av ett företag som hyr ut fordonet till privatpersoner.

Oavsett om det handlar om samåkning eller samägande, så är vinsterna många. Privatpersoner sparar pengar, då kostnader för inköp, underhåll, skatter och försäkringar kan delas med andra. Därtill så medför samåkning och samägande att en ny social struktur skapas, där oväntade möten uppstår med människor du inte annars hade träffat. Samåkning och samägande genererar även ett ökat utbud av möjligheter till resande, vilket förenklar i den enskilde personens liv.

Att samåka med bil kallas för samåkning

Det lönar sig, på många vis

För samhället som helhet skapas många värden med samåkning och samägande. Till att börja med kan nämnas att en stor majoritet av alla bilar är stillastående under den större delen av dygnet. Genom att samåka och samäga kan vi minska det totala antalet bilar och istället använda ett färre antal bilar mer effektivt. Detta leder till minskad trafik på vägarna och att ytorna som alla bilar upptar kan användas för andra aktiviteter – aspekter som är särskilt betydelsefulla ur ett storstadsperspektiv. För de som lever på landsbygder skapar samåkning och samägande möjligheter till ett ökat kollektivt resande med fler avgångar och ett minskat bilberoende. Samåkning och samägande sparar även stora mängder energi och material, samtidigt som vi minskar de skadliga utsläppen av koldioxid i atmosfären. Tiden då alla skulle ha sin egen bil är förbi, framtiden är samåkning och samägande!

På många håll i landet har man redan påbörjat arbetet med att ta klivet in i framtiden. Genom projektet Service i samverkan har lokala byalag runt om i Vingåkers kommun utforskat möjligheterna till ökad samåkning. Genom processledarens stöd, har samarbeten initierats med företag som erbjuder tekniska lösningar som underlättar samåkning. Fokus är att utbilda lokala byalag om hur samåkningstjänsten och tillhörande applikation fungerar. Byalagen ska sedan sprida kännedom om detta i bygden i syfte att öka samåkandet.

Ökade möjligheter till kollektivt resande, fler avgångar och ett minskat bilberoende är mycket betydelsefullt för Sveriges landsbygder ur ett service- och samverkansperspektiv. För de som av olika skäl inte har tillgång till bil eller kan köra själva, kan de genom samåkning transportera sig till servicen på ett annat sätt än tidigare. Fler möjligheter till samåkning skapar också nya kontaktnät i bygden och möjliggör att fler kan delta i möten och aktiviteter, vilket stärker förutsättningarna för samverkan. Hur kan du och dina grannar gå samman för att öka samåkningen i er bygd?

Läs mer

Tips

  • Om ett externt företag bjuds in i lokala utvecklingsprocesser, är det viktigt att undersöka företagets organisation och etiska policy, för att skapa goda förutsättningar för den långsiktiga samverkan som byggs upp.
  • Det är en god idé att informera och bjuda in kommun och region till det lokala arbetet med att utveckla samåkning, eftersom kollektivtrafik och transport är av offentligt intresse.
  • För att samåkning ska upplevas av gemene man som något positivt och få fäste som ett nytt sätt att resa, är det viktigt att lyfta alla fördelar med samåkning för privatpersoner och samhälle samt kunna bemöta de frågor och den kritik som kan uppstå.
  • Nya tekniska lösningar och appar för samåkning kan kännas främmande och vara svårt för många personer att hantera. Tänk på att vara inkluderande, förstående och omsorgsfull genom hela processen och i all kommunikation. Ha också i åtanke att ny teknik inte bara medför positiva förändringar, utan kan också ha oönskade effekter som vi inte ser idag.

Detta har vi gjort

VAR? I flera byar i Vingåkers kommun.

NÄR? I slutskedet av projektet Service i samverkan och efter projektets formella avslut.

VEM? Lokala byalag, processledare från HSSL samt externt företag som erbjuder en teknisk lösning för samåkning.

VAD? Utbildningar för byalag kring hur man använder appen för samåkning samt framtagning av utbildningsmaterial för att sprida kunskapen vidare i bygden.

HUR? Genom flera möten som arrangeras av byalagen med stöd av processledare från HSSL, där det externa företagets bjuds in.

VARFÖR? Bättre möjligheter till samåkning leder till en ökad mobilitet och att fler kan nyttja befintlig service och delta i det som händer i byn och i kommunen, vilket i sin tur har en stärkande effekt för både service och samverkan. God service och fungerande strukturer för samverkan är nödvändiga förutsättningar för att kunna bo, leva och driva verksamheter utanför städer och skapa välstånd i hela landet.

VETA MER? Kontakta Hela Sveriges länsavdelning i Sörmland.

Fakta

Vingåker:

Folkmängd (2019, SCB): 9 111.

Befolkningsförändring 2000–2019 (SCB): − 224.

Landareal (2019, SCB): 370,32 km2.

Andel bebyggd mark av kommunens yta (2015, SCB): 5,4 %.

Invånare per km2 (2019, SCB): 24,6.

Andel av befolkningen som bor utanför tätort (2018, SCB): 28,4 %.

Befolkningens medelålder (2019, SCB): 44,4 år.

Antal föreningar i kommunens föreningsregister: ca 100.

Andel av befolkningen (+16 år) som bor och arbetar i kommunen (2018, SCB): 24,4 %.

Medelårsinkomst (SCB, 2018): 268 904 kr.

Antal arbetsställen (platser där företag bedriver verksamhet) (SCB, 2019): 1 041.

Antal företag (SCB, 2018): 492.

Andel av befolkningen som har arbete (2018, SCB): 77,4 %.

Genomsnittlig köpeskilling permanentbostad (SCB, 2019): 1 612 tkr.

Samåkning till service i Vingåker
Rulla till toppen