Samverkansplattformar – ett urval från kommunerna

Typ

Landsbygdsråd.

Startades år

2016.

Form

Intresseorganisation kommunalt beslutad.

Syfte

Landsbygdskonferens ska ordnas vart annat år. Gruppen är beslutande när det gäller program och plats för konferensen samt har ansvaret för arrangemanget med stöd av landsbygdssamordnaren.

Vem samordnar

Kommunen/landsbygdsansvarig.

Mötesorter

Vem leder?

Kommunstyrelsens ordförande.

Vilka blir inbjudna?

Vid sammanträden kallas ordinarie utsedda representanter. Inbjudna gäster/experter inbjuds ofta att delta på sammanträden.

Hur ofta?

Minst 2 ggr/år.

Hur många ledamöter?

Kommunstyrelsens ordförande, oppositionen en ledamot, 6 områden / 2 repr/område (en ordinarie och en suppl), landsbygdssamordnare, kommunchef.

Hur väljs ledamöter?

Utses i början av varje ny mandatperiod. Varje bygdeområde föreslår egna representanter.

Vilka blir inbjudna (om årsmöte)?

Medlemmar

Alla byaföreningar i kommunen. Ingen formell förening bare en formell intresseorganisation

Finansiering

Kommunen.

Arvode till ledamöter

Endast reseersättning.

Verksamhetsområde (landsbygd eller hela kommunen)

Landsbygdsfrågor.

Partipolitiskt

Kommunalråd ordf samt en repr från oppositionen utses.

Medlemsavgift

Nej.

Rösträtt

Typ

Kommunbygderåd ”Storumanmodellen”.

Startades år

2019.

Form

Pilot, ska utvärderas efter ett år.

Syfte

Att vara en aktiv samtalsform mellan byar och kommunen.

Vem samordnar

Kommunen/landsbygdsansvarig.

Mötesorter

Alternerar mellan Tärnaby och Storuman.

Vem leder?

Kommunen/landsbygdsansvarig.

Vilka blir inbjudna?

Byutvecklingsgrupper anmäler intresse att medverka.

Hur ofta?

2 ggr/år samt vid behov.

Hur många ledamöter?

En ordinarie, och en ersättare från vardera byutvecklingsgrupp som anmält intresse, representanter från kommunstyrelsen och näringslivskontoret, adjungerade tjänstepersoner vid behov.

Hur väljs ledamöter?

Byutvecklingsgrupper anmäler intresse om att medverka.

Vilka blir inbjudna (om årsmöte)?

Medlemmar

16 byar.

Finansiering

Kommunen.

Arvode till ledamöter

500 kr/tillfälle och förening.

Verksamhetsområde (landsbygd eller hela kommunen)

Hela kommunen.

Partipolitiskt

Nej.

Medlemsavgift

Nej.

Rösträtt

Vid eventuella omröstningar är det en röst per medlem (inga röster från kommunens deltagande).

Typ

Kommunbyaråd.

Startades år

2009.

Form

Ideell förening.

Syfte

Paraplyorganisation för kommunens byar, en förmedlande länk mellan byarna, kommunen, lokala aktörer för lokalt utvecklingsarbete och samlande kraft för utvecklingen av framtidens landsbygd i kommunen.

Vem samordnar

Kommunbyarådet.

Mötesorter

Alternerar mellan kommundelarna.

Vem leder?

Kommunbyarådets ordförande.

Vilka blir inbjudna?

Vid styrelsemöten: styrelsen, plus eventuella adjungerade tjänstemän eller politiker.

Hur ofta?

Hur många ledamöter?

En ordinarie, samt en suppleant från vardera byautvecklingsgrupp. Älvdalens kommun representeras av en ordinarie ledamot, samt en ersättare.

Hur väljs ledamöter?

Vid årsmötet.

Vilka blir inbjudna (om årsmöte)?

Medlemmarna bjuds in till höstmöte och årsmöte.

Medlemmar

Olika lokala utvecklingsgrupper: Byaråd, hembygdsföreningar, fiberföreningar, samfälligheter, idrottsföreningar.

Finansiering

Ansöker om årlig ersättning från Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Arvode till ledamöter

990 kr/år per ledamot

Verksamhetsområde (landsbygd eller hela kommunen)

Hela kommunen.

Partipolitiskt

Nej.

Medlemsavgift

Nej.

Rösträtt

En röst per utvecklingsgrupp.

Typ

Byautvecklingsråd.

Startades år

1995.

Form

Ideell förening.

Syfte

Skapa bättre förutsättningar att bo, leva och verka på vår landsbygd. Vara en länk mellan våra byar, kommun och myndigheter.

Vem samordnar

Byutvecklingsrådet.

Mötesorter

I våra byar inom hela kommunen.

Vem leder?

Skellefteå byautvecklingsråd.

Vilka blir inbjudna?

Aktuella byar och aktuella personer. Arbetar brett med råd, stöd och vägledning. Stöttar vid bland annat framtagande av byaplaner där byar kan få ersättning från kommunen för detta.

Hur ofta?

Ca. 10 möten per år.

Hur många ledamöter?

Enligt stadgar 11 ordinarie plus 5 suppleanter. Väljs med en bred representation geografiskt och demokratiskt.

Hur väljs ledamöter?

Vid årsmötet.

Vilka blir inbjudna (om årsmöte)?

Alla medlemmar och alla intresserade.

Medlemmar

Ca. 80 medlemsbyar.

Finansiering

Via Skellefteå kommun.

Arvode till ledamöter

Endast kostnadsersättning, milersättning.

Verksamhetsområde (landsbygd eller hela kommunen)

I första hand landsbygden inom Skellefteå kommun, men även staden får vara med. Vi kan lära mycket av varandra.

Partipolitiskt

Den ideella föreningen är religiöst och politiskt obunden.

Medlemsavgift

100 kr.

Rösträtt

Medlem i föreningen har rösträtt.

Typ

Rivstartsmöten.

Startades år

2015.

Form

Syfte

Ett företag som står inför en större förändring etablering eller expansion på landsbygden kan erbjudas ett Rivstartsmöte där man vid ett tillfälle får träffa de personer/kompetenser från kommunen som kan komma att bli inblandade i projektet. Det kan också handla om ett evenemang eller arrangemang där kommunen på ett smidigt sätt vill hjälpa till genom att samla de personer som kan möjliggöra arrangemanget. Det kan alltså handla om stöttning före , under och efter arrangemanget/etableringen.

Vem samordnar

Kommunens utvecklingsstrateg.

Mötesorter

Vem leder?

Vilka blir inbjudna?

De tjänstemän som blir berörda av etableringen/expansionen eller arrangemanget plus givetvis den entreprenör/ företagare eller förening som har behovet. Representanter från den politiska arbetsgruppen kan inbjudas.

Hur ofta?

Vid behov.

Hur många ledamöter?

Hur väljs ledamöter?

Vilka blir inbjudna (om årsmöte)?

Medlemmar

Finansiering

Arvode till ledamöter

Verksamhetsområde (landsbygd eller hela kommunen)

Partipolitiskt

Nej.

Medlemsavgift

Rösträtt

Typ

Tematiska landsbygdsdialoger.

Startades år

2018.

Form

Syfte

Landsbygdsdialoger på aktuellt och valt tema. Ett tema/träff. Exempelvis kollektivtrafik, skola, kommunikation, bredband, bostäder och byggemenskaper.

Vem samordnar

Kommunens utvecklingsstrateg.

Mötesorter

Vem leder?

Vilka blir inbjudna?

Dialogerna ska ha fasta roller, gemensamt för alla dessa dialoger måste vara att deltagarna representerar hela frågeställningen dvs: boende, politiker, tjänstemän, ev. experter, möjliga utförare etc..

Hur ofta?

Vid behov.

Hur många ledamöter?

Samtliga i den politiska arbetsgruppen inbjuds plus någon/några utsedda representanter från varje lokal utvecklingsgrupp.

Hur väljs ledamöter?

Vilka blir inbjudna (om årsmöte)?

Medlemmar

Finansiering

Arvode till ledamöter

Verksamhetsområde (landsbygd eller hela kommunen)

Partipolitiskt

Nej.

Medlemsavgift

Rösträtt

Typ

Parlamentarisk politikergrupp.

Startades år

2018.

Form

Syfte

En parlamentarisk politikergrupp med ett specialuppdrag att följa arbetet med landsbygdsutveckling på ett grundligt och djuplodande sätt.

Vem samordnar

Kommunens utvecklingsstrateg tillsammans med gruppen.

Mötesorter

Vem leder?

Vilka blir inbjudna?

Medverkar vid tematiska landsbygdsdialoger samt vid övriga möten rörande landsbygden.

Hur ofta?

Vid dialoger.

Hur många ledamöter?

Ledamöterna representerar samtliga partier i kommunfullmäktige. De tar med viktiga frågor till respektive partier, nämnder och styrelser.

Hur väljs ledamöter?

Politisk arbetsgruppen för landsbygdsutveckling.

Vilka blir inbjudna (om årsmöte)?

Medlemmar

En representant per parti.

Finansiering

Arvode till ledamöter

Verksamhetsområde (landsbygd eller hela kommunen)

Partipolitiskt

Ja.

Medlemsavgift

Rösträtt

Typ

Bygdenätverket.

Startades år

2006.

Form

Nätverk.

Syfte

Syftet med nätverket är att samla bygderåd och hembygdsföreningar i kommunen för att utbyta erfarenheter och därmed kunna dra nytta av varandras idéer och erfarenheter, samt att vara en dialogpartner med kommunen. Vid behov bildas arbetsgrupper som t.ex. skyltgrupp och cykelgrupp med tjänstemän och utvalda från nätverket.

Vem samordnar

Värdorten.

Mötesorter

Alternerar mellan orterna.

Vem leder?

Värdorten.

Vilka blir inbjudna?

Vid mötena är förutom bygderådsrepresentanter även tjänstemän med. Politiken bjuds in vid möten då speciella frågor finns på agendan.

Hur ofta?

Varannan månad.

Hur många ledamöter?

Ej val, nätverket består av ett antal paraplyorganisationer (bygderåd och hembygdsföreningar).

Hur väljs ledamöter?

Ej val, nätverket består av ett antal paraplyorganisationer (bygderåd och hembygdsföreningar).

Vilka blir inbjudna (om årsmöte)?

Medlemmar

Samlar bygderåd och hembygdsföreningar.

Finansiering

I den mån det finns kostnader tas det från den kommunala budgeten. Bygderåden kan söka quickfixmedel och bygdepeng.

Arvode till ledamöter

Verksamhetsområde (landsbygd eller hela kommunen)

Hela kommunen.

Partipolitiskt

Nej.

Medlemsavgift

Nej.

Rösträtt

Typ

Lokalt utvecklingsforum.

Startades år

2018.

Form

Forum.

Syfte

Tillsammans med kommunala tjänstemän behandlar de olika aktuella frågor. Exempelvis fördelning av den så kallade bygdepengen, hur investeringsmedel ska användas och vad som är prioriterade frågor för att Vingåkersbygden ska utvecklas i en hållbar riktning.

Vem samordnar

Kommunens samhällsstrateg samt landsbygdsutvecklare.

Mötesorter

Vingåker (eller digitalt under pandemin).

Vem leder?

Kommunens samhällsstrateg samt landsbygdsutvecklare.

Vilka blir inbjudna?

Består av två representanter från varje utvecklingsgrupp samt tjänstemän på kommunen.

Hur ofta?

2 ggr/år.

Hur många ledamöter?

2 representanter/utvecklingsgrupp.

Hur väljs ledamöter?

Utvecklingsgrupperna som är verksamma i samtliga orter i Vingåkersbygden, och som tagit fram lokala utvecklingsplaner, skickar två representanter vardera till LUF.

Vilka blir inbjudna (om årsmöte)?

Medlemmar

Se ”hur väljs ledamöter”.

Finansiering

Fördelar bygdepeng, kan ge inspel och förslag till hur en öronmärkt del av investeringsbudgeten ska användas.

Arvode till ledamöter

Verksamhetsområde (landsbygd eller hela kommunen)

Hela kommunen.

Partipolitiskt

Nej.

Medlemsavgift

Nej.

Rösträtt

Rulla till toppen