”Skapa ett kommunbyaråd i varje kommun”

Leo Persson, Älvdalens kommunbyaråd.
Leo Persson, Älvdalens kommunbyaråd.

Leo Persson, kontaktperson Hela Sverige ska leva.

Leo är politiker (S), före detta riksdagsledamot, region- och kommunpolitiker, tidigare ordförande och idag sekreterare i Älvdalens kommunbyaråd. Han är bosatt i norra Dalarna i Älvdalens kommun i byn Hållbovallen nära Nornäs, som är ett lokalt nav i Älvdalens Finnmark.

Leo har varit Hela Sverige ska levas kontaktperson i arbetet med Service i samverkan under hela projekttiden. Han var från start delaktig i framtagandet av projektansökan till Tillväxtverket och senare engagerad i tillsättningen av processledarna i Dalarna. Leo är fortfarande kontaktperson för projektet genom sin roll som sekreterare i Älvdalens Kommunbyaråd. 

 Leo, vad betyder Service för dig?

– Tillgång till funktionella tjänster som jag har behov av utan att behöva resa långt. Till exempel paket in- och utlämning, närhet till livsmedel, social mötesplats, träffa fotvård, frisör och distriktssköterska, laddstolpe till elbil, betalplats för räkningar, filmvisning, kulturupplevelser, musikkaféverksamhet, digital sport – och mötesplats, bingo, med mera.

Vad tycker du är er bygds största styrkor?

– En stor styrka kommer från människor som valt att bo i gles- och landsbygd – men som vill ta ett gemensamt ansvar att skapa behövliga servicefunktioner.

Berätta vad som gjorts i er bygd

– Upprättandet av en serviceplan för Älvdalens kommun, gjord i samråd med projektet Service i Samverkan och Älvdalens kommunsbyaråd samt kommunens landsbygdsutvecklare Gunnar Barke, är ett lysande exempel. Serviceplanen har antagits av Älvdalens kommunfullmäktige och nu fortsätter samarbetet med att genomföra serviceplanen. Älvdalens kommunbyaråd, tillsammans med processledaren Sigrid Larsson i projektet Service i Samverkan och alla intresserade byagrupper samt kommunens landsbygdsutvecklare, har nu riggat ett genomförandeprojekt i två steg.

– Tillväxtverket har nyligen bifallit en ansökan värd drygt 2 miljoner kronor. Planen innehåller flera LEA på tre platser tillsammans med bygdegårdarna och lanthandeln, för att skapa fungerande servicepunkter utanför tätorterna. Byar som Nornäs, Evertsberg, Gördalen, Flötningen och Storsätern kommer att ingå i arbetets första etapp, med start den 1 augusti 2020.

Har ni stött på några utmaningar?

– En utmaning som uppstod var att Tillväxtverket inte var nöjda med Älvdalens kommunbyaråds likviditet. Kommunbyarådet är en ideell förening, så vi fick tänka om lite grann. Lösningen blev att Älvdalens kommun fick ta över projektfinansieringens skötsel och bli projektets ”bank”. Denna lösning godkände Tillväxtverket. Formellt bytte vi projektägarrollen men i övrigt gäller samverkan som arbetsmodell.

Har ni genom projektet hittat möjligheter till samverkan som kommer fungera även efter projektets formella avslut?

– Älvdalens kommun har sett vår arbetsform som så nyttig att Älvdalens kommunbyaråd, med alla sina byutvecklingsgrupper, numera ses som en naturlig part för samverkan. Byarådet och kommunen samverkar numera kring upprättandet av andra planer och förändringar. Exempelvis nu senast där vi blev en naturlig resursgrupp i upprättandet av det viktiga planeringsinstrumentet Bostadsförsörjningsplanen.

– Projektet Service i Samverkan har genom sitt processledarskap, skapat starka arbetsformer med metoder som erbjuder de som bor och verkar i bygden tillträde till att vara delaktiga i hela samhällsutvecklingen.

Hur har lokal service och samverkan förändrats genom projektet Service i Samverkan?

– Nu i juni (2020) inbjuder Älvdalens kommunbyaråd till ett fysiskt och digitalt möte i Nornäs Folkets Hus/Bygdegården för gemensam information om det nu beviljade genomförandeprojektet. Detta görs nu i god tid innan 1 augusti, så att bygderna och kommunens ansvariga tjänstemän aktivt i samverkan kan rigga en organisatorisk grupp som följer hela projektprocessen, med ambitionen att nå målet att skapa den service man efterfrågar. Arbetsformen är nu i samverkan.

– Nu gäller det att skapa uthållighet i form av ”träning i samverkan” genom att påminna och understryka vikten av gemensamt ansvar.

Vad tycker du är den största framgången med projektet?

– Att de boende i byarna har fått delta i och bidra till framtagandet av ”den lokalt önskade servicen” som sedan tagit form i gemensamt skapande projekt för att få den efterfrågade servicen på plats. Även att kunskapen hos de lokalt boende har fått utrymme och kunnat tolkas in i slutresultatet i nära samråd med Älvdalens kommuns tjänstefolk inklusive politiker.

Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för fortsatt arbete med service och lokal utveckling framöver?

– Älvdalens kommun vill ha utveckling och tillväxt utifrån ett hållbart perspektiv, så därför har inte kommunen råd att utelämna sina lokalt boende i det gemensamma lokalsamhället. Denna situation skapar ökad gemenskap mellan de som bor och lever i lokalsamhällets alla vrår, samarbete skapar resurser och ökad gemenskap.

Vilka visioner, planer och utmaningar ser du i framtiden?

– I Älvdalens kommun har Älvdalens kommunbyaråd och byutvecklingsgrupperna, föreningar och organisationer samt de boende (fasta och fritid) en viktig roll i att företräda kommunens befolkning och inhämta lokala viljor och behov av service. På så vis kan önskad service bli tillgänglig så nära som möjligt.

– Som jag ser det behöver betyder detta att Älvdalens kommunbyaråd måste förstärkas organisatoriskt. Genom att utvecklas till en ideell organisation med inslag av fast knutna medarbetare som uppbär arvoden kan tillräcklig tid avsättas och därmed ökar tillgängligheten med fler samtal med lokalsamhället. Detta betyder att Älvdalens kommun bör bidra med en högre finansieringsgrad än dagens budget på 40 000 kr per år. Även statsbidrag via statsbudgeten borde vara möjliga delfinansieringspartners. Detta är min idé om hur vi skapar uthållighet över åren som kommer.

Vilka tips och lärdomar kan du ge andra som funderar på att förverkliga en liknande idé?

  • Skapa ett kommunbyaråd i varje kommun.
  • Ta gärna kontakt med oss i Älvdalens kommun, vi informerar gärna om våra erfarenheter och berättar om vår organisatoriska uppbyggnad. Vi arbetar nu med att vidareutveckla vår organisation till att passa i den utvecklingsfas vi befinner oss i just nu.
  • Och kom ihåg – all ”service i samverkan” är både bra och kostar mindre!
Rulla till toppen