Fyra nycklar till medskapande

Cirkeln-Tre personer

För att få kunna genomföra möten som leder till samverkan och medskapande, behöver samtliga deltagare vara engagerade och beredda att tänka igenom sin roll i gruppen. Räkna inte med att alla av de nedanstående fyra nycklarna fungerar från start, ge processen tid. Medskapande är ett kontinuerligt lärande för alla inblandade.

1. Vara närvarande

Att vara närvarande är att vara förberedd på att skapa klarhet i vilka behov och utmaningar som finns och hur ni kan bidra. Genom att inte ha bestämt sig för vad resultatet av samtalet borde bli, utan istället vara öppen för oväntade lösningar och insikter, skapas möjlighet till ett fördjupat samarbete. Graden av mental närvaro skiljer sig mellan individer och mellan tillfällen. För att främja närvaron kan varje möte inledas med en inramning, en kort incheckning där alla får höras.

2. Praktisera dialog

Att tala och lyssna med intention och uppmärksamhet utan fördömande ger en god dialog. De flesta ämnen som avhandlas innehåller en rad osäkra faktorer. För att nå större klarhet om hur nästa steg ska tas, behövs det en öppenhet och lyhördhet för alla deltagares bidrag. Genom att växla ner tempot i samtalet snabbas processen upp avsevärt.

3. Var värd för samtal

Värden bidrar till grundförutsättningarna för mötet. Det krävs ett visst mod att vara initiativtagare till ett samtal om viktiga, angelägna och kanske svåra teman. Genom att utforma kraftfulla frågor tillsammans med de andra i gruppen, leder lärdomar och insikter till att vägar för lämpliga åtgärder blir tydliga. Som värd är det viktigt att skapa och upprätthålla en miljö som upplevs trygg och som ger förutsättningar för samtal och utforskande av idéer. För att säkerställa att mötet får det fokus som är planerat, behövs en tydlighet om varför mötet sker och vilket syftet är. Detta ska kommuniceras innan mötet och upprepas vid mötets start. Inför mötet planerar ni för hur resultatet av samtalet ska tillvaratas. Vid mötets start inleder den som värd för mötet med en kraftfull fråga som ni har förberett.

4. Vara medskapande

I ett öppet samtal skapas möjlighet att dela kunskap och idéer och bygga på varandras erfarenheter. Ett aktivt medskapande handlar alltså inte om att väga enskilda agendor mot varandra och sträva efter en rättvis fördelning – processen fokuserar istället på att identifiera nya perspektiv, att se nya möjligheter och gemensamt utveckla lösningar. Genom dialogen byggs ett nätverk av tankar och idéer som leder till genomtänkta lösningar. Resultaten blir därför hållbara och lägger en god grund för ett välfungerande samarbete över tid.

Rulla till toppen