Servicepunkten som gav nytändning

Från väster: okänd, okänd, Britt-Inger Lindgren, okänd, okänd, okänd (mycket skymd), Kristina Grubbström (osäker, delvis skymd), Eva Granström, Sofie Lundberg Nilsson, okänd, okänd, okänd

Arvidsjaur

Arvidsjaur är en glesbygdskommun i norra Norrlands inland med en liten befolkning. Som flera andra kommuner i denna del av landet, så har så har Arvidsjaur begränsade ekonomiska och personella resurser. När projektet Service i samverkan drog igång, var kommunen redan satt under ganska stor press med att försöka möta alla lagstadgade krav och uppdrag. Ett tillskott i form av en processledare från Hela Sverige ska leva, som kunde driva och arbeta med service- och samverkansfrågor med lokala grupper, mottogs därför tacksamt!

Projektet har lämnat ett betydande avtryck i det lilla samhället Moskosel, 45 kilometer norr om Arvidsjaur. Frågan är vad som definierar ett samhälle? Wikipedia formulerar det som följande: ”Ett samhälle är en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet. Ett samhälle är territoriellt avgränsat och individerna i samhället delar gemensamma institutioner samt, i högre eller lägre grad, en gemensam kultur och tradition.” Om vi utgår från denna beskrivning, var det länge sedan som det gick att beskriva Moskosel som ett samhälle i egentlig mening. Detta då avfolkning, minskad ekonomisk aktivitet och nedläggning av offentliga institutioner länge har hotat att urholka Moskosel och återlämna platsen till naturen. 2015 förlorade Moskosel sin status som tätort, då färre än 200 personer bodde i bygden.

Vid tidpunkten då projektet Service i samverkan kom in i bilden, var en bygdeägd tankstation (By-mack) den enda kommersiella serviceinrättningen som fanns i Moskosel. Det var även ungefär 15 år sedan som det fanns en affär i bygden. Ville man komma i kontakt med sina grannar behövde man knacka dörr, eftersom det saknades en naturlig mötesplats där man kan träffa folk. Istället så har byborna pendlat till Arvidsjaur för att arbeta, gå i skolan, handla, gå på apotek, besöka bibliotek med mera. Genom projektet och tillsammans med kommunen och lokala krafter, har man arbetat för att vända trenden och att Moskosel återigen ska kunna beskrivas som ett levande samhälle.

Servicepunkten Spånhålan i Moskosel drivs av den lokala ekonomiska föreningen.

Spånhålan – en ny servicepunkt

Kommunen hade sedan tidigare drivit ett projekt som resulterat i att två servicepunkter inrättats i Abborrträsk och Glommersträsk, båda i anslutning till byarnas befintliga lanthandlar. En tredje och efterlängtad servicepunkt öppnade så i Moskosel under hösten 2019. Servicepunkten sköts inledningsvis ideellt av den nystartade ekonomiska föreningen Moskosels framtid. Föreningen har även har köpt in en fastighet, ”Spånhålan”, som har flyttats till en mer central plats i bygden och som ska byggas på med olika serviceåtgärder. Servicepunkten är redan nu i drift och ska enligt plan utvecklas fram till 2021. Spånhålan ska då inrymma bland annat en digital lanthandel, digitala arbetsplatser, bokfilial, café och turistinformation samt post-, paket- och kontanthantering. Föreningen har sökt och fått beviljat projektmedel för uppbyggnadsfasen från Tillväxtverket. Föreningen har också fått medel via länsstyrelsen och Jordbruksverket för att göra investeringar i den nya servicepunkten, där bland annat en digital lanthandel ska ingå. Det som talade för att Moskosel skulle få ta del av strukturfondsmedel var just att byn uppfyllde kraven om att ligga minst 31 kilometer från närmaste serviceort (Arvidsjaur 45 km). Föreningen har också engagerat en lokal projektledare som ska leda arbetet. Heja Moskosel!

Läs mer

Tips

  • För att kunna förverkliga något så omfattande som en fysisk servicepunkt, krävs samverkan med lokala grupper, lokala företag, med kommunen och oftast med den lokala lanthandlaren. Därtill behöver ekonomiska medel sökas, för att täcka de investeringskostnader som inrättandet av en servicepunkt innebär. Med andra ord fordras mobilisering av gemensamma krafter, resurser och samarbeten på flera nivåer som kan arbeta för att förverkliga servicepunkten. Var uthållig!
  • Bygg relationer och skapa tillit. Var ödmjuk inför andras kompetens och situation. Använd medskapande processer.
  • Skapa överenskommelser och avtal mellan lokala grupper och kommunen kring servicepunkten, i syfte att generera arbetstillfällen samt säkerställa drift och underhåll över tid.
  • Skaffa kompetens och egen kunskap om hur det är att äga och driva finansierade projekt.

Detta har vi gjort

VAR? Bygden Moskosel i Arvidsjaurs kommun.

NÄR? Servicelösningen inrättas efter projektets formella avslut och utvecklas fram till 2021.

VEM? Den ekonomiska föreningen Moskosels framtid, representation från Arvidsjaurs kommun samt processledare från Hela Sverige ska leva.

VAD? Etablerandet av en servicepunkt i Moskosel.

HUR? Genom bildandet av den ekonomiska föreningen Moskosels framtid, som kan driva arbetet långsiktigt. Därtill, via beviljandet av ekonomiska medel från Tillväxtverket samt genom processtöd från Arvidsjaurs kommun och Hela Sverige ska leva.

VARFÖR? I syfte att skapa levande byar, stärkta kommuner och en enad region – nerifrån och upp, för att främja en hållbar utveckling i hela landet.

VETA MER? Kontakta Hela Sveriges länsavdelning i Norrbotten.

Fakta

Arvidsjaur

Folkmängd (2019, SCB): 6 220.

Befolkningsförändring 2000–2019 (SCB): ‑ 1 013.

Landareal (2019, SCB): 5 655,43 km2.

Andel bebyggd mark av kommunens yta (2015, SCB): 1,1 %.

Invånare per km2 (2019, SCB): 1,1.

Andel av befolkningen som bor utanför tätort (2018, SCB): 24,1 %.

Befolkningens medelålder (2019, SCB): 45,7 år.

Antal föreningar i kommunens föreningsregister: ca 30.

Andel av befolkningen (+16 år) som bor och arbetar i kommunen (2018, SCB): 41,6 %.

Medelårsinkomst (SCB, 2018): 289 166 kr.

Antal arbetsställen (platser där företag bedriver verksamhet) (SCB, 2019): 1 232.

Antal företag (SCB, 2018): 404.

Andel av befolkningen som har arbete (2018, SCB): 84,1 %.

Genomsnittlig köpeskilling permanentbostad (SCB, 2019): 984 tkr.

Från väster: okänd, okänd, Britt-Inger Lindgren, okänd, okänd, okänd (mycket skymd), Kristina Grubbström (osäker, delvis skymd), Eva Granström, Sofie Lundberg Nilsson, okänd, okänd, okänd
Rulla till toppen