Cirkeln

Cirkeln

Att samlas i cirkel för samtal är en av de äldsta mötesformerna. En av fördelarna med cirkelprincipen är att den kan anpassas till olika grupper, frågeställningar och tidsomfång. Att samlas i cirkel är ett sätt att inleda ett samtal genom att ”checka in” och avsluta möten genom att ”checka ut”. Cirkeln kan användas under hela gruppsamtalet som en del i beslutsfattarmoment, i synnerhet där besluten bygger på konsensus.

Syfte

Redan i inbjudan ska den primära frågeställningen och syfte med mötet finnas med. Mötets syfte påverkar på så vis deltagarnas ingång i samtalet. Frågan utgör även avstampen i samtalet. För att hålla frågeställningen i minnet under samtalets gång kan den gärna skrivas ner och placeras i mitten av cirkeln.

Välkomnande, mötets start

Mötets värd startar mötet genom att skapa ett skiftat fokus via en form som är lämplig för gruppen; en stunds tystnad, en dikt, musik, eller något annat som ger en möjlighet för deltagarna att fokusera på närvaro i cirkeln.

Etablera mittpunkten

Mitten av cirkeln fungerar som ett nav. Att placera ett föremål som representerar syftet i mitten av cirkeln återknyter till anledningen med samtalet och stärker den gemensamma intentionen. Såväl mötesvärden som deltagare kan lägga till objekt som de tycker bidrar till att visualisera syftet.

Incheckning

Skapa kontakt mellan deltagarna genom en kort incheckning där deltagarna presenterar sig och kanske delar en kort berättelse. Använd gärna ett ting, en talarpinne eller vid större grupper en handmikrofon, för att markera vem som har ordet. Objektet skickas vidare för att ge ordet till nästa deltagare. Om en person inte är redo att tala, så har personen möjligheten att säga pass eller att erbjudas möjligheten igen när de andra har talat.

Skapa överenskommelser

Gemensamma principer för agerande och interagerande är viktigt för att deltagarna ska känna sig bekväma i ett fritt samtal. Deltagarna kommer tillsammans fram till vilka överenskommelser som ska gälla. Några grundläggande punkter som bör beaktas:

 • Berättelser och känslig information sprids inte utanför cirkeln.
 • Vi lyssnar på varandra med medkänsla och nyfikenhet.
 • Vid given signal tar samtalet en paus. Alla deltagare kan ge signal när de känner behov av att stanna upp samtalet.
 • Utse en gruppbeskyddare som vakar över cirkelns process och är uppmärksam på deltagarnas behov. Gruppbeskyddaren föreslår paus eller annan åtgärd när så behövs.

Tre principer – tre förhållningssätt

En grupp där alla är ledare

 • Ledarskapet roterar mellan deltagarna.
 • Ansvar för att cirkeln fungerar delas av alla.
 • Personliga agendor står tillbaka, helheten och nya möjligheter är i fokus.

Förhållningssätt att praktisera

 • Tala med avsikt. Är det jag har att säga relevant för samtalet? Är det relevant nu?
 • Lyssna uppmärksamt. Respektera att medlemmarnas inlärningsprocess kan ha olika förlopp och uttryck.
 • Uppmärksamma den egna påverkan på gruppen. Var medveten om konsekvenserna av ditt bidrag i samtalet.

Olika rådsformer för cirkeln

 • Talande råd: För incheckning och utcheckning i samtalet, när det finns önskan att bromsa samtalet, samla alla röster och bidrag, eller kunna tala utan avbrott.
 • Samtalande råd: När reaktion och interaktion på nya idéer, tankar och åsikter behövs.
 • Reflektion/tyst råd: Ger utrymme till reflektion och eftertanke. Såväl över frågor som vad som händer i gruppens interaktion.

Beskyddare av processen

Uppdraget som beskyddare ges till en frivillig bland deltagarna. Detta är inte ett krav, men kan vara en hjälp exempelvis om ämnet är känsligt eller att det är många deltagare i cirkeln. Beskyddaren värnar om samtalstonen och därmed processens framgång. Får samtalet en ogynnsam karaktär eller om samtalet lämnar syftet så påtalar beskyddaren det. För att påkalla uppmärksamhet kan beskyddaren använda ett milt verktyg som en klocka eller skallra. Vid behov ger beskyddaren en signal, då tar samtalet paus och beskyddaren berättar vad som behöver beaktas. Alla deltagare kan begära paus. Denna roll är 

Utcheckning

Vid mötets avslut ges deltagarna möjlighet att kommentera sina intryck från samtalet. Genom ett formellt avslut och utcheckning ges möjlighet till att reflektera och släppa den intensiva uppmärksamhet som cirkelsamtal innebär. Mötet avrundas med fördel med några avslutande ord från värden, beskyddaren eller någon frivillig.

Lokal och material
 • Lokalen ska rymma stolar till samtliga deltagare placerade i en cirkel där alla ska kunna se varandra. Undvik hinder och avstå från bord.
 • I mitten av cirkeln läggs ett pappersark med mötets avsikt nedskriven. Intill arket placeras även ett eller flera objekt som har betydelse för syftet.
 • Välj en talarsticka/föremål. Den som håller i talarstickan har rätt att tala, de övriga har rätt att lyssna. Ordet ges till ny talare genom att överlämna talarstickan.
 • Hörbart verktyg, som en klocka eller liknande, för att beskyddaren ska kunna påkalla uppmärksamhet.
 • Material och metod för att samla in och dokumentera tankar, idéer och lösningar – skörd – från samtalet.
Rulla till toppen