Vägen mot nya innovativa servicelösningar

Inge Hultman

Älvdalen

I samverkan med lokala utvecklingsgrupper, kommunbyarådet och Älvdalens kommun har vi arbetat för att öka möjligheterna för de som bor och verkar i kommunen att påverka den lokala och kommunala serviceplaneringen. Dessa processer har bland annat mynnat ut i den kommunala serviceplanen. I den finns mål och prioriteringar som i samverkan mellan företag, föreningar och kommunen ska leda till att vi får den service vi har behov av, rätt service på rätt plats.

Den kommunala serviceplanen, att skapa hållbara serviceprocesser och en hållbar plattform, har varit ett gemensamt mål som vi strävat efter under projektets gång. Konkret har det inneburit drygt 15 workshops i kommunens åtta bygder. Dessa workshops har genomförts genom medskapande metoder där vi lyft frågor som; ”Vad är ditt behov av service?”, ”Hur kan den lokala servicen utvecklas i området?” och ”Hur kan du eller ni som organisation, genom samverkan, bidra till stärkt service?”. Våra workshops har gett många förslag, önskemål, nya idéer och lyft både svårigheter och möjligheter. Det samlade resultatet blev en mycket viktig beståndsdel i kommunens viktiga arbete med serviceplanen. Vi får inte glömma för vilka serviceplanen i förlängningen är allra viktigast för – lokalsamhället, lokala utvecklingsgrupper, föreningar, företagare. De som i samverkan ska vara med och bygga servicen i vår avlånga och glesa kommun. Trots att vi inte är så många på den stora ytan så har vi har förhållandevis god kommersiell servicegrad i vår kommun. Till stor del tack vare turistnäringen, som är mycket betydelsefull och driver på den kommersiella servicen. Och vi tror att den kan utvecklas än mer.

Stärkta utvecklingsgrupper

När det gäller samverkan har vi verkat för att stärka Älvdalens kommunbyaråd, som fungerar som ett paraplyorgan för byaråd och utvecklingsgrupper i kommunen. Under mötena i byarna har vi sett vikten av, och intresset för, ett starkt och aktivt kommunbyaråd. Kommunbyarådet står även för att hållbart bära dessa servicefrågor efter projektets formella avslut.

I kommunbyarådet sitter fem valda styrelsemedlemmar utsedda från byarna, plus en politiker från kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunbyarådet har också möjlighet att adjungera de tjänstepersoner som behövs.

Något som vi också sett i det här projektet är hur viktig delaktighet i dessa processer är för de som lever och verkar i bygden. Planarbeten kan ses som byråkratiska produkter, men de påverkar oss och vår framtid. Genom att göra sina röster hörda och vara med i dessa processer så kommer vi få valuta för pengarna och kunna styra den kvalitet vi vill ha lokalt. För om det är någonting vi ser så är det att behoven ser olika ut från bygd till bygd.

Processerna har också visat ett behov av och en vilja att testa nya typer av service i anslutning till ett antal bygdegårdar. Ett mål i serviceplanen är att det innan 2022 ska etableras minst tre servicepunkter i kommunen. För att omsätta dessa behov i handling har Älvdalens kommun i samverkan med kommunbyarådet och med stöttning från projektet ansökt om medel till ett pilotprojekt för att utveckla servicepunkter i bygdegårdarna. Det projektet beviljades under våren 2020 och kommer att påbörjas under hösten 2020. Tanken med projektet är att se om samverkan mellan ideell, kommersiell och offentlig sektor tillsammans med nyttan av lärdomarna från Service i samverkan, kan skapa ny service på platser där det annars inte hade varit möjligt. Fokus i projektet är bygder utanför kommunens tre största orter, där kommersiell service idag finns i begränsad eller ingen omfattning.

Läs mer

Tips

  • Var beredd på att processerna kan ta lite tid och ha en tilltro till att den tid som läggs ner kommer att löna sig i slutändan. Vi hade två år på oss att genomföra detta. Det är viktigt att ha en generös tidsplan när man vill involvera första nivån, då de ofta helt eller delvis engagerar sig ideellt på sin fritid.
  • Arbeta långsiktigt, fokusera på målen. Tänk på att hitta ett arbetssätt som fungerar för alla involverade parter. Hittar ni en form för samverkan, kommer ni som bonus även att kunna använda den inom många andra områden utanför service.
  • Använd medskapande metoder. Det skapar en känsla av inkludering och ger ett fint samtalsklimat. Detta är särskilt viktigt om det gäller en bygd där man tidigare inte känt sig lyssnad på.
  • Våga fråga bygderna om lösningar, ha tilltro till kreativiteten och idéerna som finns. Det kan skapa happy-happy-lösningar för både bygderna och kommunen.
  • Kommunbyaråd är en länk mellan kommunen och de lokala utvecklingsgrupperna. I Älvdalens kommun finns många föreningar, att ha en dialog med samtliga vore svårt. Men samordnat via ett nätverk som kommunbyarådet så är det möjligt. Ett beslutat forum för flernivåsamverkan, ett kommunbygderåd, kan samla bygdernas åsikter och ge dessa en starkare röst i en gemensam plattform. Vilken struktur rådet ska ha och vilka som representerar bygderna, kan man besluta om utefter de förutsättningar man har. I Storuman har de nybildat ett kommunbygderåd under projektet.

Detta har vi gjort

VAR? I Älvdalens kommuns bygder.

NÄR? Under hela projektets gång

VEM? Lokala grupper i Älvdalens kommun, Älvdalens kommunbyaråd, Älvdalens kommun, samt processledare från HSSL

VAD? Tagit fram en lokalt förankrad serviceplan, samt ansökt om ett nytt serviceprojekt som bygger på målen i serviceplanen

HUR? Genom ett flertal medskapande möten med fokus på att utforska behoven av service och hitta nya lösningar för hur samverkan kan öka servicen lokalt.

VARFÖR? Genom att låta de lokala utvecklingsgrupperna vara en del av serviceplaneringen får vi positiva effekter av en god medborgardialog och en ökad sannolikhet för rätt service på rätt plats.

VETA MER? Kontakta Hela Sveriges länsavdelning i Dalarna.

Fakta

Älvdalen:

Folkmängd (2019, SCB): 7 031.

Befolkningsförändring 2000–2019 (SCB): ‑ 773.

Landareal (2019, SCB): 6 871,32 km2.

Andel bebyggd mark av kommunens yta (2015, SCB): 0,9 %.

Invånare per km2 (2019, SCB): 1,0.

Andel av befolkningen som bor utanför tätort (2018, SCB): 28,8 %.

Befolkningens medelålder (2019, SCB): 46,5 år.

Antal föreningar i kommunens föreningsregister: ca 60.

Andel av befolkningen (+16 år) som bor och arbetar i kommunen (2018, SCB): 37,5 %.

Medelårsinkomst (SCB, 2018): 270 646 kr.

Antal arbetsställen (platser där företag bedriver verksamhet) (SCB, 2019): 1 812.

Antal företag (SCB, 2018): 540.

Andel av befolkningen som har arbete (2018, SCB): 82,4 %.

Genomsnittlig köpeskilling permanentbostad (SCB, 2019): 1 157 tkr

Inge Hultman
Rulla till toppen