Nationella servicenätverket

Ett mål inom det nationella projektet Service i samverkan är att skapa ett nationellt servicenätverk inom Hela Sverige ska leva. Nätverket ska samordnas av riksorganisationen och även efter projektet fortsätta att driva servicefrågan inom rörelsen men också ha omvärldsbevakning i frågan, påverka politiken för att driva serviceutvecklingen framåt och samverkan med andra organisationer och nätverk för att stärka servicefråga på lång sikt.

Mål för servicenätverket

 • Servicenätverket samordnar service i riksorganisationen samt med andra externa aktörer
 • Servicenätverket samlar kunskap i riksorganisationen om service
 • Servicenätverket jobbar för att stärka serviceutveckling i hela Sverige
 • Servicenätverket jobbar för att öka kunskapen om service i hela Sverige

Mål för service i Sverige

 • Riksorganisationen och länsavdelningarna inom Hela Sverige ska leva är efterfrågade när det gäller kunskap och metoder om serviceutveckling. Kapaciteten hos lokala utvecklingsgrupper, kommunbygderåd och länsavdelningar har stärkts och den första nivån bidrar än mer till serviceutvecklingen i kommunerna.
 • Det finns en ansvarig servicesamordnare i kommunen som till exempel en landsbygdsutvecklare med uppdrag och befogenheter för lokal service- och landsbygds-utveckling.
 • Kommunala serviceplaner för landsbygden är ett begrepp med reellt innehåll som sprids. Kommunerna har antagit ett hållbart arbetssätt och de kommunala serviceplanerna för landsbygden revideras kontinuerligt i samverkan med första nivån genom medskapande metoder. En fortsatt serviceutveckling på lokal och regionalt plan sker kontinuerligt.
 • I Servicebanken finns former för flernivåsamverkan och arbetssätt samlade. Projektet ”Service i samverkans” resultat har inspirerat fler kommuner att pröva de nya arbetssätten när det gäller service på landsbygden, men också inom annan kommunal planering där civilsamhället inkluderas.
 • Mer resurser blir tillgängliga för lokala och regionala aktörer för att förbättra servicen på landsbygden.
 • Genom samverkan utvecklas den lokala servicen på kommunal och regional nivå
 • Genom att servicen utvecklas kommer fler människor och företagare att se möjligheterna med att bo och verka på landsbygden.

Hur når vi målen för servicenätverket

* Servicenätverket samordnar service i riksorganisationen samt med andra externa aktörer

 • Servicenätverket samlas fyra gånger per år med syfte att följa upp målbilderna för servicenätverket och de långsiktiga målen för service i hela Sverige. Till dessa möten kan också externa parter knytas för att lära eller läras mer om servicefrågan.
 • Servicenätverket kan arrangera träffar med länsavdelningarna inom servicefrågan, eller inom ramen för ordförandeträffar ha tema i detta område.

* Servicenätverket samlar kunskap i riksorganisationen om service

 • Servicenätverket ansvarar för att Servicekunskapsbanken utvecklas och uppdateras. Inom denna bank samlas nya metoder och kunskap in som sedan kan förmedlas till målgrupperna.
 • Servicenätverket har koll på utlysningar och projekt samt nätverk som samlar servicefrågan i Sverige. Denna kunskap kan delas i rörelsen.
 • Servicenätverket har omvärldsbevakning i servicefrågan och följer trender och information inom området

* Servicenätverket jobbar för att stärka serviceutveckling i hela Sverige

 • Servicenätverket bedriver aktivt arbete gentemot beslutsfattare på olika nivåer för att stärka utvecklingen av i hela landet. Det kan vara via möten, debatter, svar på remisser, i olika sammanhang lyfta frågan.
 • Servicenätverket kan initiera och driva projekt av nationell betydelse för serviceutveckling för att utveckla metoder eller processer, sprida information eller testa nya idéer.
 • Servicenätverket jobbar för att få till en stödfunktion kring servicefrågor (helpdesk)

* Servicenätverket jobbar för att öka kunskapen om service i hela Sverige

 • Servicenätverket bedriver aktivt informationsarbete gentemot olika nivåer för att stärka kunskapen om vikten av service i hela landet. En viktig plattform för detta är Servicebanken.
 • Servicenätverket deltar på olika träffar där service ska behandlas.
 • Servicenätverket kan arrangera konferenser och kunskapshöjande insatser som webinarier, kurser eller annat för att öka kunskapen i frågan.

Hur målen ska uppnås och vilka som ska ingår i nätverket uppdaterar vi under hösten. Håll utkik!

Rulla till toppen