Service i samverkan

Service i samverkan
Projektteamet för de lokala processerna i Service i samverkan.

Att service finns där vi bor är en förutsättning för god livskvalitet för invånarna och grundläggande för hållbart lokalt företagande. Hela Sverige ska leva har under lång tid bidragit till att servicen på landsbygden utvecklats. För att ta arbetet vidare startade Hela Sverige ska leva pilotprojektet Service i samverkan.

Under projekttiden har elva lokala delprocesser runt om i Sverige genomförts. Varje ort har haft fokus på just sina behov och möjligheter. Att skapa en etablerad och hållbar samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper och kommunen har varit centralt i arbetet. Tack vare den ökade delaktigheten har det engagemang och de kunskaper som finns lokalt kunnat inkluderas i den kommunala planeringen för serviceutveckling på orten.

Att skapa samverkan

Centralt i projektet har varit att skapa och utveckla plattformar för samverkan, i syfte att kunna identifiera de lokala behoven och utforma tydliga mål för service. Att möta de som bor och verkar på orten, verkligen lyssna och utforska vilka nödvändigheter och önskemål som finns är första steget till detta. Genom projektet har vi tillsammans utvecklat och skapat nya strukturer för samverkan, så att lokala utvecklingsgrupper, det lokala näringslivet och kommunen i samarbete kan utforma den lokala serviceplaneringen.

Läs mer

Att skapa service

Projektet har haft som målsättning att aktivt arbeta med utvecklingen av service genom att initiera konkreta servicepunkter och servicelösningar i de deltagande kommunerna. Vad innebär dessa begrepp?

En servicepunkt samlar och tillgängliggör olika former av service för lokalbor och besökare. En fast servicepunkt är exempelvis en lanthandel som inte enbart tillhandahåller livsmedel utan även kanske post- & pakettjänster, är ombud för apotek och systembolag, eller erbjuder möjligheten att ta en fika. En mobil servicepunkt har exempelvis utvecklats på en biblioteksbuss som trafikerar hela kommunen, och erbjuder bland annat lån av dator med wifi-uppkoppling samt turistinformation. En digital servicepunkt är första steget mot att skapa en ”smart by”, och innebär bland annat att lokalbor och besökare kan koppla upp sig gratis på många platser runt om i bygden och ta del av digital information på nya sätt.

En servicelösning innebär nya modeller för hur vi kan förmedla servicetjänster, och är alltså inte platsbunden på samma sätt som en servicepunkt. Ett exempel är hur drönare transporterar medicin över stora glesbygdsområden i norra Sveriges inland.

Läs mer
 • Om projektets arbete med servicepunkter och servicelösningar i våra berättelser från de olika kommunerna!

Vad händer efter projektets avslut?

Tanken är att samverkan ska ha hittat sin lokala form och kan fortleva efter projektets slut. I flera av kommunerna finns nu en inarbetad struktur för fortsatt samverkan. Även i resterande delprocesser har arbetet resulterat i en stark mobilisering av den lokala nivån och igångsättning av nya processer.  I samtliga kommuner fortsätter arbetet med lokal service och samverkansformer med flera aktörer.

Service i samverkan – detta har vi gjort

I varje kommun
 • Skapat samarbete mellan de lokala utvecklingsgrupperna, det lokala näringslivet och kommunen som tillsammans har utforskat:
 • Hur ser det ut idag med servicen där vi bor och verkar?
 • Hur skulle vi vilja att det ska se ut i framtiden?
 • Hur vill vi bli delaktiga och vara med och påverka serviceplaneringen i kommunen och hur kan vi själva bidra?
 • Lagt grunden för en hållbar samverkansstruktur mellan de lokala utvecklingsgrupperna, det lokala näringslivet och kommunen.
 • Etablerat lokala servicelösningar och servicepunkter i flera kommuner.
 • Stärkt den lokala kapaciteten hos de lokala utvecklingsgrupperna och länsavdelningarna inom Hela Sverige ska leva.
Nationellt
 • Visat goda exempel på samverkan mellan lokal nivå och kommun.
 • Tagit fram och testat olika modeller för samverkan för användning av andra kommuner och lokala utvecklingsgrupper.
 • Bildat ett servicenätverk inom Hela Sverige ska leva som tar ansvar för spridning av resultat och implementering.
 • Genom enkäter till deltagarna i de elva kommunerna kunna påvisa att samverkan utvecklats under projekttiden.
 • Skapat Servicebanken som resurs för kommuner och lokala utvecklingsgrupper.
Läs mer
Rulla till toppen